Sportif Araştırma ve Geliştirme Merkezi

SARGEM NEDİR?

 

Sportif faaliyetleri artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen üretici fikir çalışmaları ve bu yeni fikirlerin insan ve toplumun sportif yaşantılarının artırılmasına yönelik uygulamalar üretmek için kullanılması.

 

 

Kuruluş

 

Kurul, akademisyenler ve sporla ilgili kurumlarda üst düzey görevlerde bulunmuş kişilerden oluşur.

 

Kurulda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçilir.

 

Kurulun sekretarya hizmetleri Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yürütülür.

 

Kurul, çalışmalarında Müdüre/Başkana karşı sorumludur.

 

Başkanlık ve ilgili birimleri, kurulun çalışma alanına gerekli desteği sağlar.

 

 

Görev Tanımı

 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan master planını yönlendirmek ve hizmet kalite standartlarını belirlemek,

 

Kurumun yıllık bilimsel programının hazırlanmasında katkıda bulunmak,

 

Sportif değerlendirme ve performans gelişimi ile ilgili olarak görüş, öneri, tespit ve değerlendirmelerde bulunmak,

 

Kurumca düzenlenecek konferans, panel, bilimsel kurs, gezi ve sergilerle ilgili çalışma ve planlamalarda görev almak,

 

Kurumun görev alanları ile ilgili olarak eğitim, araştırma merkezleri, araştırmacı ve sporcularla bağlantı kurmak.

 

 

Çalışma Usulü Ve Esasları

 

Kurul, Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine her ay salt çoğunluk sağlanarak toplanır.

 

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilebilir.

 

Kurul tarafından hazırlanacak raporlar Müdürlük/Başkanlık makamına sunulur.